ALGEMENE VOORWAARDEN Marianne van der Heide – psychologie & coaching

 

Disclaimer producten

 Door bestelling en betaling van digitale producten van dienstverlener ziet opdrachtgever automatisch af van de bedenktijd waarin opdrachtgever zijn aankoop kan annuleren of ruilen. Opdrachtgever ontvangt de producten digitaal.

 Artikel 1          Definities

Marianne van der Heide – psychologie & coaching, gevestigd te Paterswolde, KvK-nummer 56718098, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

 1. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 2. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3          Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Dienstverlener is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4          Tarieven en betalingen          

 1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart in rekening gebracht.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 5. Betaling in termijnen is mogelijk. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5          Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 • Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 • Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 • De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
 • De door dienstverlener aangeboden werkzaamheden dien als aanvulling op reguliere geneeswijzen, maar bieden geen vervanging. Opdrachtgever dient bij klachten eerst een behandelend arts te raadplegen.

Artikel 7          Wijziging en annulering

 1.  In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 3. Annulering van een coachingstraject dient via de e-mail plaats te vinden. Een overeenkomst gesloten op afstand kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Annulering tot 4 kalenderweken voor aanvang van een traject is kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 3 weken voor aanvang van een eerste betaalde sessie resulteert in betaling van 20% van de geoffreerde kosten.
 4. Indien opdrachtgever een traject wenst te annuleren wanneer deze al is aangevangen, worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren direct opeisbaar vermeerderd met 20% van de nog openstaande sessies. Indien in overleg wordt besloten het traject te ontbinden worden enkel de tot dan toe verrichte werkzaamheden gefactureerd.
 5. In geval de overeenkomst zakelijk is afgesloten kan dienstverlener bepalen dat het gehele bedrag opeisbaar is bij tussentijdse beëindiging.
 6. Annulering van een afgesproken sessie is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie voor 50% doorberekend.

Artikel 8          Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

 Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een traject.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.
 6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en content.

 

Artikel 10        Intellectueel eigendom

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Dienstverlener blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een sessie, mits dit beeldmateriaal enkel voor privegebruik is. Indien dienstverlener opnamen maakt is hier te allen tijde toestemming van opdrachtgever benodigd en worden de opnamen in onderling overleg ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 11        Bijzondere bepalingen

 1.  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Opdrachtgevers kunnen onderling communiceren. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. Dienstverlener is bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de Algemene Verordening gegevensbescherming, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de beroepscode van Nederlands Instituut van Psychologen. Op grond van deze regelgeving is dienstverlener gehouden aan een medisch beroepsgeheim en dossierplicht.

Artikel 12        Ruilen en retourneren producten

 1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever direct toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 13        Klachten en garantie

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan dienstverlener.
 2. Dienstverlener dient in de gelegenheid gesteld te worden de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14        Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.